1. INFORMACE PŘED PROVEDENÍM REZERVACE
  1. Dokončením rezervace zasíláte závazný návrh na uzavření smlouvy o ubytování v chatě (stavbě) č. ev. 36 (stavba pro rodinnou rekreaci) v části obce Troskovice, zapsaná na listu vlastnictví 226 pro k. ú. Troskovice, obec Troskovice, která stojí na pozemku parc. č. 661/4, v k. ú. Troskovice, obec Troskovice („Chata“) za podmínek uvedených níže v těchto podmínkách ubytování. Pokud Váš návrh za níže uvedených podmínek akceptujeme, je uzavřena závazná smlouva o ubytování.
  2. Ubytovatelem se rozumí spoluvlastníci Chaty. Můžete nás kontaktovat na e-mailu: info@chatavceskemraji.cz nebo telefonu +420732773129.
  3. V těchto podmínkách se dočtete pravidla pro ubytování v Chatě. Pravidla uvedená v těchto podmínkách mají přednost před ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“), a pokud něco neupravují, ubytování se řídí pravidly uvedenými v občanském zákoníku. Pokud bychom si s Vámi něco výslovně dohodli odlišně od těchto podmínek, platí to, co jsme si ujednali.
 2. Uzavření smlouvy o ubytování
  1. Veškerá prezentace Chaty umístěná na našem webu je informativního charakteru. Nejedná se o závaznou nabídku k uzavření smlouvy o ubytování. 
  2. Pokud máte zájem o ubytování v Chatě, vyplňte prosím rezervační formulář. Odesláním rezervace potvrzujete, že veškeré údaje jsou úplné, správné a pravdivé.
  3. Závazná smlouva mezi námi jako ubytovatelem a Vámi jako ubytovaným je uzavřena okamžikem, kdy potvrdíme Vaši rezervaci prostřednictvím e-mailu. 
  4. Může se stát, že namísto potvrzení rezervace Vám zašleme žádost o dodatečné potvrzení s dodatečnými podmínkami. V takovém případě je závazná smlouva uzavřena okamžikem, kdy Vy potvrdíte takové dodatečné podmínky prostřednictvím e-mailu.
 3. Cena a Platební podmínky
  1. Úplná cena ubytování včetně daní je uvedena na našem webu (www.chatavceskemraji.cz). 
  2. Cena neobsahuje:
   1. místní poplatky z ubytovací kapacity podle platné obecní vyhlášky obce Troskovice;
   2. odběr elektřiny přesahující 80 kW / týden. V případě, že ubytovaný překročí uvedený rozsah odběru elektřiny (nebo jeho poměrná část v případě kratšího pobytu než jeden týden), bude ubytovanému účtována skutečná spotřeba elektřiny ve výši 6,- Kč / 1 kW.
  3. Cena za ubytování je splatná na náš účet do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o ubytování. V případě, že ubytovaný cenu neuhradí řádně a včas, smlouva o ubytování zaniká bez dalšího šestý (6.) den po splatnosti ceny.
  4. Veškeré platební instrukce Vám zašleme prostřednictvím e-mailu.
 4. Storno podmínky
  1. Dovolujeme si upozornit, že podle § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůžete využít běžnou čtrnáctidenní lhůtu pro odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku. I přesto umožňujeme ubytovaným smlouvu o ubytování ukončit za těchto podmínek:
   1. bez poplatku, pokud bude smlouva o ubytování ukončena 42 a více dní před začátkem ubytování;
   2. storno poplatek ve výši 10 % z ceny ubytování, pokud bude smlouva o ubytování ukončena alespoň 41 dnů před začátkem ubytování;
   3. storno poplatek ve výši 20 % z ceny ubytování, pokud bude smlouva o ubytování ukončena alespoň 31 dnů před začátkem ubytování;
   4. storno poplatek ve výši 50 % z ceny ubytování, pokud bude smlouva o ubytování ukončena alespoň 15 dnů před začátkem ubytování;
   5. storno poplatek ve výši 80 % z ceny ubytování, pokud bude smlouva o ubytování ukončena alespoň 8 dnů před začátkem ubytování;
   6. storno poplatek ve výši 100 % z ceny ubytování, pokud bude smlouva o ubytování ukončena 7 a méně dnů před začátkem ubytování.
  2. Pokud bude smlouva o ubytování ze strany ubytovaného zrušena, vrátíme Vám cenu za ubytování sníženou o storno poplatek podle předchozího odstavce do jednoho týdne ode dne zrušení smlouvy.
 5. Další práva a povinnosti
  1. Ubytovací řád naleznete ZDE.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Rádi bychom Vás informovali, že orgán příslušný k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Pro řešení sporu mezi Vámi a námi můžete využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  3. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky se neliší od Vaší základní sazby.
  4. Informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete ZDE.
  5. Navštívíte-li náš web, můžeme my a určité třetí osoby, které na těchto stránkách poskytují obsah, reklamy nebo jiné funkce a/nebo služby, shromažďovat a ukládat informace za použití různých technologií. Jedná se například o soubory cookie, webové signály (beacons) a jiné. Soubory cookie jsou soubory uložené ve vašem zařízení, které nám pomáhají shromažďovat informace o vašich aktivitách. Umožňují nám ukládat vaše předvolby a nastavení, pamatovat si vaše přihlašovací údaje, poskytovat na míru upravený obsah a marketingovou komunikaci, zjišťovat, které části našich internetových stránek a služeb jsou nejoblíbenější, a analyzovat operace prováděné na našich internetových stránkách. Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby všechny soubory cookie přijímal, odmítal nebo vás na ně upozornil. Zdůrazňujeme, že naše internetové stránky používání souborů cookie předpokládají, a některé funkce nebo služby bez nich nemusí správně fungovat. Webové signály („beacons“ nebo též „pixely“) slouží k přenosu informací ze zařízení na server. Mohou být součástí online obsahu a e-mailů a umožňují serveru číst z vašeho zařízení určitý typ informací. Lze s jejich pomocí zjistit, kdy jste si určitý obsah nebo e-mailovou zprávu zobrazili, a také IP adresu vašeho zařízení. My a určité třetí osoby používáme webové signály k nejrůznějším účelům, včetně analýzy používání našich služeb a poskytování obsahu na míru dle vašich preferencí (společně se soubory cookie). Návštěvou našich internetových stránek a/nebo využíváním našich služeb souhlasíte s ukládáním souborů cookie, webových signálů a dalších informací do Vašeho zařízení a s jejich používáním. Souhlasíte také s tím, že my a výše uvedené entity budeme mít k těmto souborům cookie, webovým signálům a dalším informacím ve vašem zařízení přístup.
  6. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, zejména pokud je nájemce občanem třetí země, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Ubytovací řád

 1. Tento ubytovací řád je platný pro ubytování v chatě (stavbě) č. ev. 36 (stavba pro rodinnou rekreaci) v části obce Troskovice, zapsaná na listu vlastnictví 226 pro k. ú. Troskovice, obec Troskovice, která stojí na pozemku parc. č. 661/4, v k. ú. Troskovice, obec Troskovice („Chata“).
 2. Každý ubytovaný má povinnost seznámit se s tímto ubytovacím řádem před vznikem smlouvy o ubytování a po celou dobu trvání smlouvy o ubytování jej dodržovat.
 3. Můžete nás kontaktovat na e-mailu: info@chatavceskemraji.cz nebo telefonu +420732773129.
 4. Minimální délka ubytování:
 5. v období červen až září na dobu jednoho týdne od soboty do soboty následujícího týdne, není-li v konkrétních případech dohodnuto jinak.
 6. Check-in / check-out:
 1. předání Chaty probíhá první den ubytování mezi 12:00 – 14:00 hodinou, není-li výslovně dohodnuto jinak;
 2. převzetí Chaty probíhá v poslední den ubytování do 10:00 hodin, není-li výslovně dohodnuto jinak.
 1. Ubytovaný je povinen řádně a včas hradit platbu za ubytování a související služby. Pokud není dohodnuto jinak, cena za ubytování je splatná předem na účet ubytovatele do pěti dnů ode dne uzavření smlouvy o ubytování (potvrzení rezervace). V případě, že ubytovaný cenu neuhradí řádně a včas, smlouva o ubytování zaniká bez dalšího šestý (6.) den po splatnosti ceny. 
 2. Cena ubytování nezahrnuje:
 1. místní poplatky z ubytovací kapacity podle platné obecní vyhlášky obce Troskovice;
 2. odběr elektřiny přesahující 80 kW / týden. V případě, že ubytovaný překročí uvedený rozsah odběru elektřiny (nebo jeho poměrná část v případě kratšího pobytu než jeden týden), bude ubytovanému účtována skutečná spotřeba elektřiny ve výši 6,- Kč / 1 kW;

Výše uvedené poplatky jsou splatné k poslednímu dni trvání ubytování v hotovosti.

 1. Smlouva o ubytování může být ze strany ubytovaného předčasně zrušena za těchto podmínek:
 1. bez poplatku, pokud bude smlouva o ubytování ukončena 42 a více dní před začátkem ubytování;
 2. storno poplatek ve výši 10 % z ceny ubytování, pokud bude smlouva o ubytování ukončena alespoň 41 dnů před začátkem ubytování;
 3. storno poplatek ve výši 20 % z ceny ubytování, pokud bude smlouva o ubytování ukončena alespoň 31 dnů před začátkem ubytování;
 4. storno poplatek ve výši 50 % z ceny ubytování, pokud bude smlouva o ubytování ukončena alespoň 15 dnů před začátkem ubytování;
 5. storno poplatek ve výši 80 % z ceny ubytování, pokud bude smlouva o ubytování ukončena alespoň 8 dnů před začátkem ubytování;
 6. storno poplatek ve výši 100 % z ceny ubytování, pokud bude smlouva o ubytování ukončena 7 a méně dnů před začátkem ubytování.

Pokud bude smlouva o ubytování ze strany ubytovaného zrušena, vrátíme Vám cenu za ubytování sníženou o storno poplatek podle předchozího odstavce do jednoho týdne ode dne zrušení smlouvy.

 1. Chatu a klíče od chaty předáme ubytovanému v první den ubytování, přičemž ubytovaný bude mít v Chatě k dispozici:
 1. povlečení;
 2. plně vybavená kuchyň (bez trouby, kávovaru, mikrovlnné trouby).
 3. Prosím berte na vědomí, že:
 1. v Chatě není WiFi; 
 2. telefonický signál může být omezený;
 3. Chata je umístěna v lese, a proto nemůžeme vyloučit, že se v Chatě mohou objevit hlodavci nebo bodavý hmyz;
 4. v Chatě je přísný zákaz kouření;
 5. Chata není vybavena trezorem. Neodpovídáme za odcizení nebo ztrátu věcí ubytovaného;
 6. před opuštěním Chaty je ubytovaný povinen zavřít okenice a dveře Chaty zamknout;
 7. v případě použití ohniště a/nebo krbu je ubytovaný povinen oheň zabezpečit proti rozšíření a vzniku požáru;
 8. Chata není uzpůsobena pro pobyt domácích zvířat.
 1. Ubytovaný je povinen zdržet se jakýchkoliv úprav Chaty, stěhování nábytku, dále jakýchkoli oprav a zásahů do elektrické sítě nebo instalace. 
 2. Ubytovaný odpovídá za veškerou škodu, kterou na vybavení Chaty svým jednáním způsobil.
 3. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu nebo poškození věcí vnesených do Chaty. 
 4. V poslední den ubytování odevzdá ubytovaný klíč od Chaty a Chatu předá. Případné škody budou zdokumentovány a sepsány. 

Zásady zpracování osobních údajů

Úvod

Jelikož nám svěřujete své osobní údaje, které zpracováváme, rádi bychom Vám vysvětlili, jak s Vašimi osobními údaji zacházíme.

Tyto zásady se vztahují na všechny zájemce o ubytování a ubytované.

Správce údajů

Správcem osobních údajů jsou spoluvlastníci stavby č.ev. 36 (stavba pro rodinnou rekreaci) v části obce Troskovice, zapsaná na listu vlastnictví 226 pro l. ú. Troskovice, obec Troskovice, která stojí na pozemku parc. č. 661/4, v k. ú. Troskovice, obec Troskovice. Pokud nás chcete kontaktovat a zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů, můžete využít následující kontaktní údaje:

Email: marketa.korinkova@gmail.com

Tel: + 420 734 397 988

Korespondenční adresa: Markéta Kořínková, Sedličky 57, 506 01 Jičín

Jaké údaje shromažďujeme 

Shromažďuje pouze osobní údaje, které nám sdělíte prostřednictvím rezervačního formuláře nebo smlouvy o ubytování.

Jak vaše údaje využíváme

Shromážděné údaje používáme k těmto účelům:

 • spravujeme rezervace;
 • komunikujeme s Vámi v souvislosti s Vaší rezervací;
 • archivujeme smlouvy o ubytování;
 • vedeme knihu ubytovaných;
 • Vaše údaje poskytujeme Obecnímu úřadu v Troskovicích za účelem úhrady místních poplatků podle platné obecní vyhlášky;
 • vedeme účetnictví podle platných právních předpisů;
 • můžeme Vás čas od času informovat o novinkách nebo speciálních nabídkách;
 • v případě, že by mezi námi vznikl spor, můžeme Vaše osobní údaje užít za účelem vymáhání nároků nebo ochraně práv.

Sdílení a předávání údajů

Shromážděné údaje můžeme sdílet:

 1. S našimi smluvními partnery

K Vašim údajům mohou mít naši smluvní partneři, kteří pro nás zajišťují služby související s ubytováním, zejména dodavatelé účetních služeb, webu apod. Informace těmto stranám poskytujeme pouze v případech, kdy je potřeba zajistit služby, které sami neumíme zrealizovat. V každém případě Vaše osobní údaje nepředáváme a už vůbec neprodáváme třetím osobám pro jejich vlastní využití.

Rádi bychom Vás ujistili, že všichni naši smluvní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a dodržují platné právní předpisy v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů.

 1. Z právních důvodů nebo v případě sporů

Vaše údaje můžeme sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady:

 • s obecním úřadem v Troskovicích za účelem úhrady místních poplatků podle platné obecní vyhlášky;
 • s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání našich právních nároků, pokud je to nutné k ochraně práv nebo našeho majetku nebo třetích osob, případně pokud v souvislosti s ubytováním dojde ke sporům.
 1. S vaším souhlasem

Můžeme Vaše údaje sdílet i jinými způsoby, pokud Vás na to upozorníme a Vy s tím budete souhlasit.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 1. Uchovávání a výmaz údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu a po dobu trvání zákonných archivačních dob. Za účelem komunikace s Vámi standardně užíváme Vaše osobní údaje tři (3) roky od posledního kontaktu, pokud jste nám neudělil(a) souhlas s delší dobou zpracování.

Pokud to umožňuje zákon, můžeme si některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech:

 • pokud s Vámi řešíme nějaký problém jako na příklad neuzavřený spor nebo právní nárok;
 • pokud to po nás vyžaduje zákon, anebo když tyto údaje uchováváme v agregované nebo anonymní podobě;
 • pokud takové údaje potřebujeme k legitimním účelům. 
 1. Přístup k Vašim údajům

Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

 1. Změna Vašich údajů nebo chyba v údajích

Pokud dojde v průběhu trvání smluvního vztahu k jakékoliv změně ve Vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména, změna sídla či bydliště nebo e-mailové adresy či telefonního čísla, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s Vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

 1. Omezení zpracování

Pokud máte za to, že:

 • zpracováváme Vaše nepřesné údaje;
 • zpracování Vašich údajů je protiprávní a nepřejete si všechny údaje smazat;
 • Vaše údaje již nepotřebujeme ke shora uvedeným účelům, ale rád byste je užil(a) pro obhajobu svých právních nároků na příklad v soudním řízení;
 • již Vás naše zprávy obtěžují, ačkoliv jsme předpokládali, že by vás mohli zajímat;

můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

 1. Přenositelnost údajů

Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle vaší specifikace. 

 1. Námitky proti zpracování osobních údajů

Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že bychom nebyli schopni prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami fyzické osoby, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

 1. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud jste nám udělil(a) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro určitý účel, můžete jej kdykoliv odvolat; k tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

 1. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud máte za to, že s vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpět na úvodní stránku